Politica de privacitat
La present Política de Privacitat informa dels tractaments de dades realitzats per la Masia cal Dragano, s/núm. Del Barri La Rovira Roja, 08731 Sant Martí Sarroca, Alt Penedès. Barcelona. Catalunya. La seva privacitat és important. És prioritari per a nosaltres que sàpiga com tractem les seves dades personals, les categories de dades personals que tractem i amb quines finalitats. A més, és important que sàpiga quins drets té davant la Masia cal Dragano com a Responsable del Tractament de les seves dades personals i com pot exercitar. QUE SÓN DADES PERSONALS? Les dades personals són qualsevol informació que pugui estar vinculada a una persona física identificada o identificable, directament o indirectament, com el nom, l'adreça postal, l'adreça de correu electrònic, l'adreça IP i el número de telèfon mòbil. Podem tractar dades personals vinculats a les següents categories d'interessats: Usuaris web: visitants de la pàgina web www.caldragano.com (en endavant, 'el web'). Clients: persones físiques o representants de persones jurídiques que realitzen reserves a la Masia Cal Dragano. Persones de contacte: persones físiques que són representants dels nostres clients, socis, proveïdors o autoritats públiques. En tots els casos, les seves dades seran tractades en qualitat de Responsable del Tractament per la Masia Cal Dragano com a titular d'aquest lloc web. El responsable de Tractament s'ha d'assegurar que les seves dades personals es tractin de manera segura i legal d'acord amb el Reglament de la UE 2016/679 (en endavant, 'RGPD'), les lleis nacionals de protecció de dades. QUINES SÓN LES BASES LEGALS PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS? Segons el RGPD, la Masia Cal Dragano ha de basar el tractament de dades personals en una base legal. El nostre tractament de les seves dades personals es basarà en un o més dels següents punts, com s'explica més endavant en aquesta política: El tractament de dades personals és necessari per a l'execució i gestió d'un contracte en el qual vostè sigui part o per prendre mesures a petició seva abans de celebrar un contracte. El tractament de les dades personals és necessari per al compliment d'una obligació legal, entre d'altres, l'obligació de conservar la informació de conformitat amb la legislació vigent en matèria de comptabilitat / tributària o qualsevol altra relacionada amb lloguers rurals. El tractament és necessari per al compliment d'una tasca d'interès públic o en l'exercici de l'autoritat oficial. El tractament és necessari per als fins del nostre interès legítim, en la mesura que aquest interès no es vegi superat pels seus interessos o pels drets i llibertats fonamentals que requereixen la protecció de les dades personals. Vostè ha donat el seu consentiment al tractament per a un o diversos fins específics. PER QUÈ TENIM ACCÉS A LES SEVES DADES I PER QUÈ ELS TRACTEM? Usuaris web La visita al Web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. No obstant això, l'ús d'algunes de les funcionalitats del web i dels serveis disponibles a través de la mateixa depenen que vostè faciliti o permeti el tractament de determinada informació personal segons s'indica la 'Política de cookies', emparant-se aquest tractament en el seu consentiment. En el cas que faci ús d'algun dels serveis oferts a través del web, les dades personals que faciliti seran tractats per a l'adequada prestació dels mateixos, sent la base legitimadora del tractament la correcta gestió de la seva sol•licitud, que fa necessari tractar les seves dades personals. Clients Les seves dades seran tractades per a la gestió del cobrament de la seva reserva, registres i compliment d'obligacions normatives, etc. Això vol dir que hi ha una relació contractual i l'execució requereix tractar les seves dades personals, sense que sigui necessari el seu consentiment previ. D'acord amb el nostre interès legítim, també podem dur a terme activitats de publicitat, comercials i estadístiques a efectes d'informar de promocions o conèixer els usuaris i clients de la Masia Cal Dragano. Persones de contacte En el cas de persones físiques o representants i persones de contacte d'altres entitats amb les quals mantenim relacions comercials o jurídiques, les seves dades seran tractades per complir l'acord que tenim amb vostè o amb l'empresa que representi. Per tant, el tractament de les seves dades personals és necessari per a la correcta execució del contracte. D'acord amb el nostre interès legítim, també podem utilitzar les seves dades amb la finalitat de mantenir relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica en què presti els seus serveis o per proporcionar informació comercial per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, sobre els nostres serveis, perspectives, anàlisi , esdeveniments, entrenaments que probablement siguin del seu interès. QUINES CATEGORIES DE DADES PERSONALS TRACTEM? Les categories de dades personals que tractem varien segons el subjecte de les dades i la finalitat. Dades personals d'identificació i de contacte: incloent nom, adreça, codi postal, ciutat / poble, data de naixement, sexe, adreça de correu electrònic, número de telèfon, etc. per a la gestió de la seva reserva i per poder comunicar- nos amb vostè, ja sigui perquè actuï en el seu nom o en representació d'una persona jurídica. Nombre de document d'identificació (DNI o NIE): el número de passaport o carta identificativa, un identificador únic o un altre, emès per un organisme públic per garantir una identificació segura i veritable, per exemple, per complir amb la nostra obligació legal de proporcionar les seves dades personals als Mossos d'Esquadra en l'obligació de registre de llogaters. Veu i imatge: Per la seguretat dels nostres empleats i per mantenir les seves dades personals fora de perill, també podem fer servir càmeres de vigilància en els nostres centres. Dades personals d'identificació i contacte: Tenim la informació necessària per a la gestió de la relació comercial contractual o prospectiva. Per poder comunicar-nos amb vostè i garantir una identificació segura i veritable, necessitem el seu nom, càrrec i dades de contacte com adreça, número de telèfon i correu electrònic. Dades anónimes El tractament de dades anònims, és a dir, dades que no poden vincular-se directament o indirectament a una persona física, no està subjecte a les restriccions descrites en aquesta política. TRACTEM DADES PERSONALS SENSIBLES? Per dades personals sensibles s'entén les dades personals que revelen l'origen racial o ètnic, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, la pertinença a sindicats, el tractament de dades genètiques, les dades biomètriques per tal d'identificar de manera inequívoca a una persona física i les dades relatives a la salut o a la vida sexual o orientació sexual d'una persona física. Per regla general, i llevat que vostè ens doni el seu consentiment exprés o sigui necessari per a l'establiment, l'exercici o la defensa de reclamacions legals, no inclourem categories especials de dades personals. A QUI PODEM COMUNICAR LES DADES PERSONALS? Les seves dades personals no seran comunicades a terceres entitats, llevat que la concreta gestió que pugui sol•licitar a través del web impliqui, per a la seva correcta execució, la necessitat de dur a terme aquesta comunicació. També podem compartir dades personals amb les autoritats en els casos en què estiguem obligats per llei a fer-ho, això pot incloure els reguladors, les autoritats policials, les autoritats de benestar social i les autoritats de prevenció del frau. Així mateix, tenim l'obligació legal de proporcionar les seves dades personals quan som auditats per les autoritats i per prevenir, controlar i evidenciar el frau, el blanqueig de diners i altres activitats criminals. TRANSFERIM SEVES DADES PERSONALS A PAÏSOS FORA DE LA ZONA DE LA UE/EEE? Podem transferir les seves dades a un altre país. Si ho fem, ens assegurarem que existeixin les garanties adequades per complir amb el RGPD. En general, les seves dades personals no seran transferits fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), llevat que sigui necessari per a la gestió de la seva reserva, cobrar un deute i / o dur a terme una reclamació legal en un país fora de la UE/EEE. QUANT TEMPS EMMAGATZAMEM LES SEVES DADES PERSONALS? Les seves dades personals seran conservades durant el temps necessari per atendre adequadament a la seva sol•licitud. Les dades personals seran conservades mentre persisteixi la relació comercial o contractual que motiva el seu tractament, i fins que prescriguin les responsabilitats legals derivades de les mateixes. MANTENIM LES SEVES DADES PERSONALS ASSEGURADES? Per tal d'assegurar la seguretat de les dades personals, establim les mesures de seguretat pertinents per evitar circumstàncies, esdeveniments o accions il•lícites o malintencionades que comprometin la disponibilitat, l'autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les dades personals que tractem. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS I COM POT EXERCIR-LOS? Els seus drets estan regulats per la normativa i corresponen a el d'accés, rectificació, oblit, limitació, oposició, portabilitat de dades, revocació del consentiment; i vostè pot exercir els mateixos presentant una a través del correu caldragano@caldragano.com. ÚS DE LLOCS WEB DE TERCERS Podem enllaçar amb llocs web de tercers a través del web. Al fer clic en un d'aquests enllaços, se li remetrà directament a un lloc web que no està controlat per nosaltres. Tingueu en compte que no som responsables dels llocs web de tercers i que la nostra política de cookies i aquesta política de privacitat no s'aplica quan s'utilitzen aquests llocs web. CANVIS A AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT Estem desenvolupant constantment els nostres serveis. Per tant, és possible que de tant en tant necessitem actualitzar la nostra Política de Privacitat. Totes les esmenes a aquesta política de privacitat estaran disponibles al nostre web. Actualització: Octubre 2022
Masia Cal dragano s/núm. Barri La Rovira Roja 08731 Sant Martí Sarroca Alt Penedès, Barcelona Catalunya
Contacte:

Imma Santacana Solé

(+34) 670 759 145

caldragano@caldragano.com

Núm. Reg. Turisme Generalitat: PB-000595 © cal dragano 2022
Masia Cal dragano s/núm. Barri La Rovira Roja 08731 Sant Martí Sarroca Alt Penedès, Barcelona Catalunya

Imma Santacana Solé

(+34) 670 759 145

caldragano@caldragano.com

Núm. Reg. Turisme Generalitat: PB-000595 © cal dragano 2022
La present Política de Privacitat informa dels tractaments de dades realitzats per la Masia cal Dragano, s/núm. Del Barri La Rovira Roja, 08731 Sant Martí Sarroca, Alt Penedès. Barcelona. Catalunya. La seva privacitat és important. És prioritari per a nosaltres que sàpiga com tractem les seves dades personals, les categories de dades personals que tractem i amb quines finalitats. A més, és important que sàpiga quins drets té davant la Masia cal Dragano com a Responsable del Tractament de les seves dades personals i com pot exercitar. QUE SÓN DADES PERSONALS? Les dades personals són qualsevol informació que pugui estar vinculada a una persona física identificada o identificable, directament o indirectament, com el nom, l'adreça postal, l'adreça de correu electrònic, l'adreça IP i el número de telèfon mòbil. Podem tractar dades personals vinculats a les següents categories d'interessats: Usuaris web: visitants de la pàgina web www.caldragano.com (en endavant, 'el web'). Clients: persones físiques o representants de persones jurídiques que realitzen reserves a la Masia Cal Dragano. Persones de contacte: persones físiques que són representants dels nostres clients, socis, proveïdors o autoritats públiques. En tots els casos, les seves dades seran tractades en qualitat de Responsable del Tractament per la Masia Cal Dragano com a titular d'aquest lloc web. El responsable de Tractament s'ha d'assegurar que les seves dades personals es tractin de manera segura i legal d'acord amb el Reglament de la UE 2016/679 (en endavant, 'RGPD'), les lleis nacionals de protecció de dades. QUINES SÓN LES BASES LEGALS PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS? Segons el RGPD, la Masia Cal Dragano ha de basar el tractament de dades personals en una base legal. El nostre tractament de les seves dades personals es basarà en un o més dels següents punts, com s'explica més endavant en aquesta política: El tractament de dades personals és necessari per a l'execució i gestió d'un contracte en el qual vostè sigui part o per prendre mesures a petició seva abans de celebrar un contracte. El tractament de les dades personals és necessari per al compliment d'una obligació legal, entre d'altres, l'obligació de conservar la informació de conformitat amb la legislació vigent en matèria de comptabilitat / tributària o qualsevol altra relacionada amb lloguers rurals. El tractament és necessari per al compliment d'una tasca d'interès públic o en l'exercici de l'autoritat oficial. El tractament és necessari per als fins del nostre interès legítim, en la mesura que aquest interès no es vegi superat pels seus interessos o pels drets i llibertats fonamentals que requereixen la protecció de les dades personals. Vostè ha donat el seu consentiment al tractament per a un o diversos fins específics. PER QUÈ TENIM ACCÉS A LES SEVES DADES I PER QUÈ ELS TRACTEM? Usuaris web La visita al Web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. No obstant això, l'ús d'algunes de les funcionalitats del web i dels serveis disponibles a través de la mateixa depenen que vostè faciliti o permeti el tractament de determinada informació personal segons s'indica la 'Política de cookies', emparant-se aquest tractament en el seu consentiment. En el cas que faci ús d'algun dels serveis oferts a través del web, les dades personals que faciliti seran tractats per a l'adequada prestació dels mateixos, sent la base legitimadora del tractament la correcta gestió de la seva sol•licitud, que fa necessari tractar les seves dades personals. Clients Les seves dades seran tractades per a la gestió del cobrament de la seva reserva, registres i compliment d'obligacions normatives, etc. Això vol dir que hi ha una relació contractual i l'execució requereix tractar les seves dades personals, sense que sigui necessari el seu consentiment previ. D'acord amb el nostre interès legítim, també podem dur a terme activitats de publicitat, comercials i estadístiques a efectes d'informar de promocions o conèixer els usuaris i clients de la Masia Cal Dragano. Persones de contacte En el cas de persones físiques o representants i persones de contacte d'altres entitats amb les quals mantenim relacions comercials o jurídiques, les seves dades seran tractades per complir l'acord que tenim amb vostè o amb l'empresa que representi. Per tant, el tractament de les seves dades personals és necessari per a la correcta execució del contracte. D'acord amb el nostre interès legítim, també podem utilitzar les seves dades amb la finalitat de mantenir relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica en què presti els seus serveis o per proporcionar informació comercial per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, sobre els nostres serveis, perspectives, anàlisi , esdeveniments, entrenaments que probablement siguin del seu interès. QUINES CATEGORIES DE DADES PERSONALS TRACTEM? Les categories de dades personals que tractem varien segons el subjecte de les dades i la finalitat. Dades personals d'identificació i de contacte: incloent nom, adreça, codi postal, ciutat / poble, data de naixement, sexe, adreça de correu electrònic, número de telèfon, etc. per a la gestió de la seva reserva i per poder comunicar-nos amb vostè, ja sigui perquè actuï en el seu nom o en representació d'una persona jurídica. Nombre de document d'identificació (DNI o NIE): el número de passaport o carta identificativa, un identificador únic o un altre, emès per un organisme públic per garantir una identificació segura i veritable, per exemple, per complir amb la nostra obligació legal de proporcionar les seves dades personals als Mossos d'Esquadra en l'obligació de registre de llogaters. Veu i imatge: Per la seguretat dels nostres empleats i per mantenir les seves dades personals fora de perill, també podem fer servir càmeres de vigilància en els nostres centres. Dades personals d'identificació i contacte: Tenim la informació necessària per a la gestió de la relació comercial contractual o prospectiva. Per poder comunicar-nos amb vostè i garantir una identificació segura i veritable, necessitem el seu nom, càrrec i dades de contacte com adreça, número de telèfon i correu electrònic. Dades anónimes El tractament de dades anònims, és a dir, dades que no poden vincular-se directament o indirectament a una persona física, no està subjecte a les restriccions descrites en aquesta política. TRACTEM DADES PERSONALS SENSIBLES? Per dades personals sensibles s'entén les dades personals que revelen l'origen racial o ètnic, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, la pertinença a sindicats, el tractament de dades genètiques, les dades biomètriques per tal d'identificar de manera inequívoca a una persona física i les dades relatives a la salut o a la vida sexual o orientació sexual d'una persona física. Per regla general, i llevat que vostè ens doni el seu consentiment exprés o sigui necessari per a l'establiment, l'exercici o la defensa de reclamacions legals, no inclourem categories especials de dades personals. A QUI PODEM COMUNICAR LES DADES PERSONALS? Les seves dades personals no seran comunicades a terceres entitats, llevat que la concreta gestió que pugui sol•licitar a través del web impliqui, per a la seva correcta execució, la necessitat de dur a terme aquesta comunicació. També podem compartir dades personals amb les autoritats en els casos en què estiguem obligats per llei a fer-ho, això pot incloure els reguladors, les autoritats policials, les autoritats de benestar social i les autoritats de prevenció del frau. Així mateix, tenim l'obligació legal de proporcionar les seves dades personals quan som auditats per les autoritats i per prevenir, controlar i evidenciar el frau, el blanqueig de diners i altres activitats criminals. TRANSFERIM SEVES DADES PERSONALS A PAÏSOS FORA DE LA ZONA DE LA UE/EEE? Podem transferir les seves dades a un altre país. Si ho fem, ens assegurarem que existeixin les garanties adequades per complir amb el RGPD. En general, les seves dades personals no seran transferits fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), llevat que sigui necessari per a la gestió de la seva reserva, cobrar un deute i / o dur a terme una reclamació legal en un país fora de la UE/EEE. QUANT TEMPS EMMAGATZAMEM LES SEVES DADES PERSONALS? Les seves dades personals seran conservades durant el temps necessari per atendre adequadament a la seva sol•licitud. Les dades personals seran conservades mentre persisteixi la relació comercial o contractual que motiva el seu tractament, i fins que prescriguin les responsabilitats legals derivades de les mateixes. MANTENIM LES SEVES DADES PERSONALS ASSEGURADES? Per tal d'assegurar la seguretat de les dades personals, establim les mesures de seguretat pertinents per evitar circumstàncies, esdeveniments o accions il•lícites o malintencionades que comprometin la disponibilitat, l'autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les dades personals que tractem. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS I COM POT EXERCIR-LOS? Els seus drets estan regulats per la normativa i corresponen a el d'accés, rectificació, oblit, limitació, oposició, portabilitat de dades, revocació del consentiment; i vostè pot exercir els mateixos presentant una a través del correu caldragano@caldragano.com. ÚS DE LLOCS WEB DE TERCERS Podem enllaçar amb llocs web de tercers a través del web. Al fer clic en un d'aquests enllaços, se li remetrà directament a un lloc web que no està controlat per nosaltres. Tingueu en compte que no som responsables dels llocs web de tercers i que la nostra política de cookies i aquesta política de privacitat no s'aplica quan s'utilitzen aquests llocs web. CANVIS A AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT Estem desenvolupant constantment els nostres serveis. Per tant, és possible que de tant en tant necessitem actualitzar la nostra Política de Privacitat. Totes les esmenes a aquesta política de privacitat estaran disponibles al nostre web. Actualització: Octubre 2022
Politica de privacitat